Tereny Inwestycyjne

Park Inwestycyjny Kopytkowo stworzony został w celu rozszerzenia w gminie Smętowo Graniczne działalności inwestycyjnej w zakresie: zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów, magazynów z uwzględnieniem potrzeb związanych z ochroną struktury przestrzennej obszarów, ochroną krajobrazu i przyrody.

 

Poniżej, w celu dokładniejszego zapoznania się z oferowanymi działkami zamieściliśmy dla Państwa:

 

- Uchwałę Rady Gminy Smętowo Graniczne nr XIV/109/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Stara Jania oraz Leśna Jania, gmina Smętowo Graniczne,

 

- Rysunki planu, opracowane w skali 1:2000, stanowiące załączniki graficzne nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

 

- Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

 

- Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.